Ban thường vụ Thành uỷ Nam Định chỉ đạo

Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"

tham gia cuộc thi trực tuyến

Học tập và làm theo lời bác

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH